Hoofdpagina » Winkel » Algemene voorwaarden Uw klantgegevens  |  Inhoud winkelwagen  |  Afrekenen   
Nieuwe producten Meer
Gepersonaliseerd boek 'Kunnen niet slapen'
Gepersonaliseerd boek 'Kunnen niet slapen'
19.95EUR
Snel zoeken
 
Gebruik trefwoorden om een artikel te vinden.
Uitgebreid zoeken
Informatie
Algemene voorwaarden
Voorwaarden Cadeaubon
Verzenden
Contact
Algemene voorwaarden Ikkeda Algemene voorwaarden Ikkeda
Artikel 1 Algemeen
1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Ikkeda zijn deze voorwaarden van toepassing.
1.2. Door het doen van een bestelling accepteert de klant deze voorwaarden.
1.3. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. De vervallen bepaling zal worden vervangen door een door Ikkeda vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
1.4. Alle rechten en aanspraken zoals in deze voorwaarden en eventuele overeenkomsten ten behoeve Ikkeda worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Ikkeda ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.5. Indien bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepaling volledig van kracht blijven.
1.6. Ikkeda heeft te alle tijden het recht om de voorwaarden en inhoud van de website te wijzigen.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen van Ikkeda zijn vrijblijvend en Ikkeda behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Ikkeda. Ikkeda is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaald voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Ikkeda dit binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling mee.
2.3. De administratie van Ikkeda geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Ikkeda verstrekte opdrachten, gedane betalingen en verrichte leveringen.

Artikel 3 Prijzen en betaling
3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro‘s, inclusief BTW, handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
3.3. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Ikkeda.
3.4. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Ikkeda gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4 Levering en levertijden
4.1. De door Ikkeda opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5 Overmacht
5.1. Ikkeda is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5.2. Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 6 (Eigendom)
6.1. Eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Ikkeda verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7 Intellectuele en industriŽle eigendomsrechten
7.1. U dient alle intellectuele en industriŽle eigendomsrechten welke rusten op de door Ikkeda geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
7.2. Ikkeda garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8 Reclames en aansprakelijkheid
8.1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Ikkeda daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
8.2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Ikkeda de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
8.3. In alle andere gevallen kunnen producten kunnen niet worden geretourneerd omdat ze speciaal op maat zijn gemaakt.

Artikel 9 Bestellingen en communicatie
9.1. Voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Ikkeda, dan wel tussen Ikkeda en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Ikkeda, is Ikkeda niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Ikkeda.

Artikel 10 Diversen
10.1. Indien u aan Ikkeda opgave doet van een adres, is Ikkeda gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Ikkeda opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2. Fotoís en namen die worden aangeleverd ten behoeve van de realisatie van producten worden door Ikkeda alleen voor dat doel gebruikt en daarna uit het systeem verwijderd.
10.3. Alleen als de klant heeft aangegeven dat hij/zij hier prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Ikkeda. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Ikkeda. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijk wet- en regelgeving.
10.4. Wanneer door Ikkeda gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Ikkeda deze Voorwaarden soepel toepast.
10.5. Ikkeda is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden Van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Volgende
Winkelwagen Meer
Uw winkelwagen
is leeg
Meest verkocht
01.Gepersonaliseerd boek 'Kunnen niet slapen'
02.Gepersonaliseerd boek 'Kunnen niet slapen'
03.Gepersonaliseerd boek 'Vadertje en moedertje' (meisje)
04.Gepersonaliseerd boek 'Vadertje en Moedertje' (jongen)
05.2 Identieke gepersonaliseerde boekjes 'Kunnen niet slapen'
06.2 Identieke Boekjes 'Vadertje en moedertje' Jongensversie
07.2 Identieke Boekjes 'Vadertje en moedertje' Meisje
08.Cadeaubon gepersonaliseerd boek met naam en foto van Ikkeda
Aanbiedingen Meer
2 Identieke Boekjes 'Vadertje en moedertje' Meisje
2 Identieke Boekjes 'Vadertje en moedertje' Meisje
39.90EUR
34.95EUR
Beoordelingen Meer
Gepersonaliseerd boek 'Kunnen niet slapen'
Beste Merijn, We hebben vandaag het boekje "kunnen niet s ..
4 van 5 sterren!
Talen
Nederlands
Valuta

Copyright © 2023 Ikkeda - Gepersonaliseerde kinderboeken met eigen naam en foto
Powered by osCommerce